CERTIFIKACE PLIDA

Certifikace PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), osvědčuje jazykovou způsobilost a znalost italského jazyka a je jednou ze čtyř certifikací úředně uznaných Ministerstvem zahraničních věcí Italské republiky na základě dohody č.1903 ze 4.11.1993. Certifikace PLIDA spočívá též na ujednání uzavřeném s Univerzitou „La Sapienza“ v Římě (29. 6. 2004), která ji schválila po stránce odborně-vědecké. Certifikace PLIDA je dále uznána Ministerstvem práce a sociálních věcí (výnos z 18. 10. 2002) a Ministerstvem vysokého školství a výzkumu Itálie, jakožto titulu umožňujícího zápis zahraničních studentů na vysokou školu za
zvýhodněných podmínek (prot. č. 1906 z 9. 10. 2006).

Certifikace PLIDA je tedy oficiálně preferenčním titulem pro zápisy cizinců na italské univerzity.

PLIDA je zkouška určena osobám, jejichž mateřským jazykem není italština, které si chtějí ověřit úroveň svých znalostí italského jazyka a získat úřední osvědčení o své jazykové způsobilosti: od certifikace nejnižšího stupně označované jako A1, který zaručuje a dokládá schopnost používat jednoduchou italštinu v situacích každodenního života až po stupeň nejvyšší a nejkvalifikovanější C2, který prokazuje vysokou úroveň znalosti jazyka, srovnatelnou s ovládáním jazyka kultivovaným rodilým mluvčím. Certifikace C2 zaručuje možnost uplatnění se ve všech profesních oblastech a to i v těch nejnáročnějších.

K zápisu na zkoušku určitého stupně není nutné absolvovat zkoušky stupně nižšího. Každý uchazeč si vybere druh zkoušky, který nejlépe odpovídá jeho znalostem italštiny. V jednom termínu je možné zapsat se současně na několik zkoušek různých úrovní.

6 ZNALOSTNÍCH ÚROVNÍ ITALSKÉHO JAZYKA

(SERR = Společný evropský referenční rámec pro jazyky)

 

Italiano Iniziale PLIDA A1 = A1 SERR (kontaktní úroveň – začátečník 1. stupně)
PLIDA A2 = A2 SERR (úroveň pro prožití – začátečník 2. stupně)
Italiano Fondamentale PLIDA B1 = B1 SERR (mezní úroveň – mírně pokročilý)
PLIDA B2 = B2 SERR (pokročilejší úroveň – středně pokročilý)
Italiano Professionale PLIDA C1 = C1 SERR (výkonná úroveň – vysoce pokročilý)
PLIDA C2 = C2 SERR (odborná úroveň – dokonalá znalost)

Úroveň PLIDA A1 osvědčuje schopnost používat základní výrazy běžné v každodenním životě k uspokojení několika konkrétních potřeb, jako je např. podání informací o sobě a jiných. Na tomto stupni ovládání jazyka je možné komunikovat s osobami dobře mluvícími italsky jen s oporou prostředníka.

Úroveň PLIDA A2 zaručuje možnost samostatně komunikovat v základních kontextech: kdo je na této úrovni, může zvládnout úkoly spojené s některými základními individuálními potřebami, může se orientovat v místě, pracovat, nakupovat atd.

Úroveň PLIDA B1 odpovídá schopnosti porozumět psanému i mluvenému textu v souvislosti s již známým tématem. Držitel certifikace tohoto stupně muže komunikovat v italském prostředí, v němž se octne např. jako turista, je schopen používat italštinu k vyjádření svých názorů a podávat vysvětlení jednoduchou formou.

Úroveň PLIDA B2 osvědčuje znalost italského jazyka na takové úrovni, která nachází uplatnění např. v oblasti studia (zápis na italskou školu, či univerzitu) nebo v mimoškolních aktivitách (profesní kurzy, praxe), či v pracovních oblastech i ve styku s veřejností (obchod, řemeslná výroba) Kdo má certifikaci tohoto stupně, je schopen snadno komunikovat v italském prostředí a používat italštinu při pracovních činnostech ve svém oboru.

Úroveň PLIDA C1 předpokládá velmi dobrou znalost italského jazyka a kultury, kterou lze využít při nejrůznějších odborných činnostech (profesionální činnost v průmyslu, obchodě, administrativě). Kdo má certifikaci tohoto stupně, umí pochopit i vytvářet složité texty, včetně rozeznání přídavných významových
hodnot, jaké lze najít např. v literatuře.

Úroveň PLIDA C2 osvědčuje vynikající znalost italského jazyka, srovnatelnou se znalostí kultivovaného rodilého mluvčího, s níž lze nalézt uplatnění ve všech profesních oblastech. Jedná se o úroveň, která umožňuje vyučovat italský jazyk jako cizí jazyk, i přijímat taková profesní uplatnění, která vyžadují vysokou kvalifikaci.

Centrum zkoušek při pražské sekci Società Dante Alighieri je jedinou institucí v České republice, která má oprávnění k jazykovým zkouškám PLIDA.

Pro podrobnější informace zašlete e-mail na adresu plida@dantepraga.cz. Do předmětu uveďte prosím ESAME PLIDA, popřípadě
zavolejte na telefonní číslo +420 773 031300

Na požádání organizujeme individuální i skupinové přípravné lekce ke zkouškám PLIDA.

POPLATKY ZA ZKOUŠKY PLIDA

úroveň cena úroveň cena
A1 1800 Kč Junior A4 1800 Kč
A2 1800 Kč Junior A2 1800 Kč
B1 2200 Kč Junior B1 2200 Kč
B2 3500 Kč Junior B2 3500 Kč
C1 1800 Kč
C2 3500 Kč
Jednotlivé dovednosti A1 400 Kč
Jednotlivé dovednosti A2 400 Kč
Jednotlivé dovednosti B1 600 Kč
Jednotlivé dovednosti B2 700 Kč
Jednotlivé dovednosti C1 900 Kč
Jednotlivé dovednosti C2 900 Kč

KALENDÁŘ ZKOUŠEK PLIDA 2018

duben ÚROVEŇ
středa 11.
V případě velkého počtu kandidátů během zkouškového období se konání ústních zkoušek může prodloužit na dny bezprostředně po 11. dubna. Přihlášky bude možné podat do 8. dubna.
B2, C1
květen ÚROVEŇ
středa 23.
V případě velkého počtu kandidátů během zkouškového období se konání ústních zkoušek může prodloužit na dny bezprostředně po 23. května. Přihlášky bude možné podat do 20. května.
A1, A2, B1, C2
červen ÚROVEŇ
středa 13.
V případě velkého počtu kandidátů během zkouškového období se konání ústních zkoušek může prodloužit na dny bezprostředně po 13. června. Přihlášky bude možné podat do 10. června.
B1,B2, C1
listopad ÚROVEŇ
středa 28.
V případě velkého počtu kandidátů během zkouškového období se konání ústních zkoušek může prodloužit na dny bezprostředně po 28. listopadu. Přihlášky bude možné podat do 25. listopadu.čtvrtek 29.
V případě velkého počtu kandidátů během zkouškového období se konání ústních zkoušek může prodloužit na dny bezprostředně po 29. listopadu. Přihlášky bude možné podat do 26. listopadu.
A1, A2, B1

 

B2, C1, C2

ZKOUŠKY PLIDA JUNIORES

červen ÚROVEŇ
sobota 23.
V případě velkého počtu kandidátů během zkouškového období se konání ústních zkoušek může prodloužit na dny bezprostředně po 23. června. Přihlášky bude možné podat do 20. června.
A1, A2, B1,B2
říjen ÚROVEŇ
sobota 20.
V případě velkého počtu kandidátů během zkouškového období se konání ústních zkoušek může prodloužit na dny bezprostředně po 20. října. Přihlášky bude možné podat do 17. října.
 

A1, A2, B1, B2