PRIHLÁŠKA NA ZKOUŠKU P.L.I.D.A.

Používejte diakritiku
(den, měsíc, rok)
(ulice, město, PSČ)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji dobrovolně souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v této přihlášce správci a zpracovateli osobních údajů, kterým je pražská sekce Società Dante Alighieri, o.s. (dále jen „SDA“), se sídlem Pod Dlážděnkou 4, Praha 8, PSČ 182 00, IČ 26989263, občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 27. 1. 2005, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to na dobu neurčitou.

Uvedené osobní údaje bude SDA zpracovávat pouze k následujícím účelům:

 1. vedení interní evidence členů SDA a o účasti na vzdělávacích akcích pořádaných SDA;
 2. vystavení osvědčení o účasti na kurzu a o výsledku závěrečné zkoušky.

Osobní údaje nebudou předány jinému správci osobních údajů ani jinému subjektu, s výjimkou jejich poskytnutí SDA se sídlem v Říme za účelem prověrky dosažených vědomostí a vystavení osvědčení o výsledku zkoušky z jazyka italského.

Poučení:
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce v souladu s ustanovením § 12 zákona povinen tuto informaci, jejíž obsah je vymezen v ustanovení § 12 odst. 2 zákona, bez zbytečného odkladu předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána za oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů se může obrátit na Úřad i přímo.

Závazná přihláška

 1. Kurzy zajišťuje organizace Società Dante Alighieri, o.s. se sídlem Pod Dlážděnkou 4 - Praha 8, IČ 26989263, pracoviště Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha 8, IČ 26989263 (dále jen „pražská sekce SDA“)
 2. Přihláška nabývá konečné platnosti po zaplacení kurzovného před zahájením výuky na bankovní účet číslo 1032676018/2700. Při úhradě je povinné uvádět přidělený variabilní symbol.
 3. Lekce jsou zajišťovány lektory, kteří mají prokazatelné zkušenosti s poskytováním výuky italského jazyka příslušníkům jiných národností a mají kvalifikaci uznávanou mateřskou institucí Società Dante Alighieri v Římě, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Lekce se konají v učebnách pražské sekce SDA v ul. Kamenická 676/4 - Praha 7. Případná změna místa konání výuky bude včas oznámena.
 5. Jestliže vyučující z vážného důvodu nebude moci kurz vést, pražská sekce SDA se zavazuje obstarat za něj náhradu. V případě, že náhrada není možná, lekce bude nahrazena v den a hodinu dle dohody mezi lektorem a studenty.
 6. Student, který se nezúčastní čtyř po sobě následujících lekcí bez předběžného oznámení učiteli nebo sekretariátu pražské sekce SDA, bude z kurzu vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.
 7. V kurzech se počítá s minimálně 4 a maximálně 12 studenty. Kurzy s méně než 4 studenty nebudou otevřeny. S výjimkou úplných začátečníků, zájemci nejdřív absolvují vstupní test, aby mohli být zařazeni v souladu s jejich znalostmi do vhodné třídy.
 8. Zápis je platný pouze po úhradě kurzovného. V případě, že zvolený kurz nebude otevřen pro nedostatek zájemců, studentovi bude nabídnut kurz alternativní, vhodný pro uspokojení jeho potřeb.
 9. Pokud student před zahájením kurzu odmítne navržené alternativní řešení, bude mu vrácena již uhrazená část kurzovného.
 10. Pražská sekce SDA si vyhrazuje právo zadržet 25% z kurzovného v případě, že student odstoupí v době kratší než jeden týden před zahájením řádně otevřeného kurzu. Takové zádržné bude použito k vypořádání smluvní pokuty za odstoupení od smlouvy. Student prohlašuje, že souhlasí s právem pražské sekce SDA na tuto smluvní pokutu.
 11. Po zahájení výuky již student nemá žádný nárok na vrácení kurzovného nebo jeho části.
 12. Student při zápisu obdrží členskou studentskou průkazku SOCIO STUDENTE a známku příslušného roku. Členství studenta vyprší automaticky ke konci kalendářního roku pokud nebude zápis do dalšího ročníku jazykového kurzu obnoven. Studentští členové nemají hlasovací právo na valné hromadě.
 13. Studentské členství nepředepisuje žádné povinnosti v pražské sekci SDA, avšak umožňuje využívat četných výhod instituce Società Dante Alighieri i jiných smluvních organizací, účastnit se pořádaných akcí a mít přístup do privátní sekce webových stránek mateřské organizace www.ladante.it i do jejího multimediálního katalogu.

Consenso al trattamento dei dati personali

Presto liberamente il consenso al trattamento dei miei dati personali, da me comunicati nella presente iscrizione, da parte del titolare e responsabile dei dati personali che è il Comitato di Praga della Società Dante Alighieri, o.s. (in prosieguo solo „SDA“), con sede in Pod Dlážděnkou 4, Praga 8, CAP 182 00, p. IVA 26989263, ONLUS registrata dal Ministero degli Interni della Repubblica Ceca in data 27/01/2005, in conformità alle disposizioni della Legge n° 101/2000 Sb., relativa alla tutela dei dati personali ed alle modificazioni di alcune leggi, nella versione delle norme recenti (in prosieguo solo „Legge“), a tempo indeterminato.

I dati personali suddetti saranno trattati da parte della SDA soltanto ai fini di:

 1. tenuta registro soci della SDA e rilascio certificato di frequenza attività di istruzione organizzate dalla SDA;
 2. rilascio certificato di frequenza corsi e rilascio attestato con risultati esame finale.

I miei dati personali non verranno trasmessi ad altri titolari di trattamento dati personali, ad eccezione della ONLUS centrale SDA con sede in Italia, Piazza Firenze, 27, CAP 00186, allo scopo di verificare le nozioni da me acquisite e al rilascio dell'attestato certificante i risultati dell'esame di lingua italiana.

Informativa:
Nel caso in cui l'interessato chieda informazioni circa il trattamento dei propri dati personali, il titolare, in conformità alla disposizione dell'art. 12 della Legge, è obbligato a fornirgli le informazioni, specificate all'art. 12 comma 2 della Legge, senza inutili indugi. L'interessato che accerta, o che ritiene, che il titolare dei dati, o colui che i dati li tratta, eserciti il trattamento dei suoi dati non conformemente con la tutela della sua vita privata e personale, o in violazione di Legge, può chiedere spiegazioni al titolare dei dati, o a colui che i dati li tratta, o pretendere che questi elimini la situazione emersa. Innanzitutto può far bloccare i dati personali, farli rettificare, integrare, o cancellare. Nel caso in cui la richiesta dell'interessato è legittima, il titolare, o colui che i dati li tratta, rimuoverà senza inutili indugi lo stato lacunoso. Se il titolare, o colui che i dati li tratta, non dovesse soddisfare la richiesta dell'interessato, quest'ultimo ha la facoltà di rivolgersi direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'interessato potrà rivolgersi anche direttamente a tale Autorità.

Adesione alle regole di iscrizione

 1. I corsi sono organizzati dalla Società Dante Alighieri, o.s. avente sede legale in Via Pod Dlážděnkou 4 - Praha 8, IČ 26989263, e sede operativa in Via Kamenická 4, Praga 7, IČ 26989263 (in prosieguo, per brevità, solo „Comitato di Praga SDA“).
 2. L’iscrizione si completa solo con il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi prima dell’inizio del corso, mediante bonifico sul c/c bancario n. 1032676018/2700 specificando obbligatoriamente il proprio codice variabile.
 3. Le lezioni sono tenute da lettori professionisti in possesso di una provata esperienza nell’insegnamento della lingua italiana a cittadini di altre nazionalità e delle qualifiche necessarie riconosciute dalla sede centrale della Società Dante Alighieri con sede a Roma, Piazza Firenze 27, PSČ 00186.
 4. Le lezioni si tengono nei locali del Comitato di Praga della SDA siti in Via Kamenická 4, Praga 7. L’eventuale cambiamento della sede delle lezioni sarà comunicato con congruo anticipo.
 5. Se l’insegnante titolare del corso, per motivate cause di forza maggiore, si trova nell’impossibilità di tenere la lezione, il Comitato di Praga SDA si impegna a provvedere alla sua sostituzione. Laddove la sostituzione non fosse possibile, la lezione viene recuperata in data e ora concordate dall’insegnante con gli studenti.
 6. Lo studente che si assenta per quattro lezioni consecutive senza darne preventiva comunicazione all’insegnante o alla Segreteria del Comitato di Praga SDA perde il posto nel corso senza diritto ad alcun rimborso.
 7. I corsi prevedono un numero minimo di 4 ed un numero massimo di 12 studenti. Non vengono aperti corsi con meno di 4 studenti. Fatta eccezione per i principianti assoluti, prima dell’ammissione al corso gli aspiranti sostengono un test al fine di essere collocati in una classe di livello adeguato alle proprie conoscenze.
 8. L’iscrizione si completa solo con il pagamento della quota di iscrizione. In caso di mancata apertura del corso per insufficiente numero di studenti, viene offerta allo studente un’alternativa ritenuta adatta a soddisfare le sue esigenze.
 9. In caso di rifiuto della proposta alternativa prima dell’inizio del corso, verrà restituita allo studente la parte della quota di iscrizione da lui già versata.
 10. Il Comitato si riserva il diritto di trattenere il 25% del costo del corso regolarmente aperto, se lo studente rinuncia con meno di una settimana di anticipo rispetto all’inizio del corso stesso. Tale trattenuta verrà utilizzata per liquidare la sanzione contrattuale dovuta alla recessione dal contratto. Lo studente dichiara di accettare il diritto del Comitato di Praga SDA di applicare la sanzione contrattuale.
 11. A corso iniziato lo studente non ha diritto ad alcun rimborso né della quota del corso, né di una sua parte.
 12. Lo studente riceve al momento dell’iscrizione la tessera di SOCIO STUDENTE e il bollino relativo all’anno in corso. La qualifica di socio studente decade automaticamente al termine dell’anno solare se non viene rinnovata l’iscrizione al corso di lingua. I soci studenti non hanno diritto di voto in seno all'Assemblea generale.
 13. La qualifica di socio studente non implica nessun dovere in seno al Comitato di Praga SDA, ma permette di usufruire delle numerose convenzioni della Società Dante Alighieri, di partecipare agli eventi dalla stessa organizzati e avere accesso sia ai contenuti dell’area riservata del sito internet www.ladante.it, sia al catalogo multimediale della “Dante”.